Valgplakater til vind og vejr

En valgplakat, er en kandidat eller partis meddelelse på en plade der er egnet til vind og vejr.
For alle der aktivt deltager til et kommunalvalg eller folketingsvalg er det muligt at hænge valgplakater op i gader og stræder. Valgplakater kan man hænge i bl.a. gadebelysningen, ved broer o.lign. stede.

En valgplakat defineres i loven som “Valgagitatoriske meddelelser på en vejrbestandig plade, der ikke er større end 0,8 m²”. Konkret må en valgplakat ikke være højere end 120 cm, eller bredere end 60 cm, og selvfølgelig ikke overstige 0,8m².

Alle valgplakater skal være forsynet med navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer på den fysiske og juridiske person, der har ophængt plakaten. Det kan for eksempel være partiorganisationen eller lignende. Er der angivet en juridisk person, skal der også angives navn, adresse og telefonnummer på en fysisk person, der repræsenterer den pågældende partiorganisation.

Læs også:7 veje til at få flere kunder i butikken

Hvor må valgplakater hænge?

Valgplakaterne må hænges ved offentlige veje, på vejtræer, hegn og indretninger fæstnet til jorden, samt steder der er til samme formål. Valgplakater må desuden hænges på master til vejbelysning og elforsyning.

Det er vigtigt at valgplakaterne hænges forsvarligt op uden at udgøre en fare for trafiksikkerheden.

Det vil sige at plakaterne ikke må hænge steder hvor de forhindrer oversigtforhold eller direkte udgør en fare for trafiksikkerhed. Valgplakaterne må heller ikke dække for afmærkninger, færdselstavler og lign.

Når du hænger valgplakater op, er det vigtigt at udvise hensyn. Undgå at påføre skader eller lave ændringer på master, vejtræer eller hegn når plakaterne hænges op. Det er forbudt at sømme, nagle, skrue eller gøre anden skade på træer.

Den mest effektive måde at fastgøre valgplakater er ved hjælp af strips.

Hvor må valgplakater ikke hænge?

Der er flere steder hvor valgplakater ikke må hænge. Følgende placeringer må valgplakater ikke hænge:

  • Over eller på motorveje, motortrafikveje og tilhørende rampeanlæg.
  • I rundkørsler, midterøer, midterrabatter og lignende steder på strækninger, hvor der er en tilladt hastighed over 60 km/t.
  • I rundkørsler, midterøer, midterrabatter og lignende steder på strækninger, hvor der er opsat en midlertidigt nedsat hastighed på 60 km/t eller under.
  • På eller foran autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler eller andet af vejens udstyr. Det skal fortsat være muligt at kunne se og fokusere på vej- og trafikskiltene – ikke valgplakater.
  • På transformerstationer, højspændingsmaster, kabelskabe og lignende.
  • Målt fra nærmeste sted, højere end 1,5 meter under den lavest strømforsynende ledning.
  • Målt fra nærmeste sted, lavere end 2,3 meter direkte hen over cykelsti eller fortov.
  • Målt fra nærmeste sted, tættere end 0,5 meter fra kørebanen eller 0,3 meter fra cykelsti kanten.
  • På en sådan måde, at valgplakaten kan forårsage skader på eller ændringer af træer ved vejen, eller på gadelygter, indretninger til forsyningsvirksomheder eller hegn.

Desuden fremgår det jf. privatvejslovens §66 a, stk. 4 og vejlovens §84, stk. 3, at valgplakaterne ikke må hænges op på en måde, så de kommer til at dække for den autoriserede afmærkning (f.eks. vejskilte), eller hvis de hænger så de er forstyrrende for oversigtsforholdene, så de er til fare for sikkerheden i trafikken.

Læs også:Tryksagen er stadig mere betroet end sin digitale pendant

Hvornår må valgplakater sættes op?

Valgplakater må hænges op ved de forskellige begivenheder indenfor valg, såsom kommunal- og regionsvalg, folketingsvalg, folkeafstemninger, valg til Europaparlamentet og andre valg som afholdes på et offentligretligt grundlag. Valgplakaterne må hænges op fra den fjerde lørdag kl. 12 før valgdagen fra døgnets begyndelse.

Hvornår skal valgplakater fjernes?

Valgplakaterne skal være taget ned senest otte dage efter valgdagen ved døgnets afslutningDette gælder også materialer der er anvendt til at hænge valgplakaterne op.

Kan jeg bare lade valgplakaterne hænge?

Hvis valgplakaterne hænger på en sådan måde, så de ikke følger loven, giver vejvæsenet besked til den der har hængt valgplakaterne op. Beskeden vil være en befaling om at valgplakaterne skal fjernes indenfor 24 timer. Hvis ikke valgplakaterne er fjernet inden for 24 timer, kan vejvæsenet fjerne dem.

Dette gælder desuden, hvis valgplakaterne stadig hænger uden for det tilladte tidsrum.

Yderligere kan vejmyndigheden/vejvæsen nedtage valgplakater, hvis der er mangler i de nødvendige kontaktoplysninger.

Både politiet og vejmyndigheden/vejvæsen kan tage valgplakater ned, som er til fare for trafiksikkerheden.

Læs også:Du er verdens bedste - men ingen ved det

Hvem skal betale for nedtagning?

Vejmyndigheden/vejvæsenet og politiets udgifter til nedtagning, opbevaring, og eventuel reparation af beskadigede træer og master mm, skal som udgangspunkt betales af den, som har hængt valgplakaterne op. Kan udgifterne ikke pålægges ophængeren, vil man forsøge at pålægge den juridiske eller fysiske(partiet eller kandidaten) person, medmindre den pågældende kan sandsynliggøre, at ophængningen ikke er sket på den pågældendes foranledning.

Bliver valgplakaterne taget ned indenfor tidsfristen, af egne hænder, betales der selvfølgelig ikke yderligere.

Var denne artikel nyttig? Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få hver måned flere gode råd til, hvordan du kan gøre din virksomheds kommunikation mere effektiv.